Телефон : (+359) 888 847 611

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Ние сме наясно, че изборът за пластична операция е изключително Ваше решение, което е свързано с много въпроси. Надяваме се, да Ви отговорим на тях. 

Какво мога да очаквам от консултацията си с доц. д-р Заякова д.м.?

Преди да посетите медицински център „Камий-Д”, трябва да запазите час за консултация на телефон 0888847611 или чрез e-mail .

Доц. д-р Заякова д.м. ще дискутира с Вас промените, които желаете да направите. Тя ще Ви предложи различни решения , ще разгледа детайлно процедурите,които ще използва и свързаните с тях рискове и усложнения. Ще обсъдите и вида на анестезията. Доц. д-р Заякова д.м. ще Ви обясни какво да очаквате след операцията и режимът, който трябва да спазвате. Ако Вие решите да предприемете оперативна процедура, тя ще Ви определи изследванията, които трябва да направите.

Необходим ли е престой в лечебното заведение?

В зависимост от вида на процедурата, ние ще ви предложим нощувка или амбулаторно наблюдение. Ако сте от друг град, можете да останете в избран от Вас  хотел.

Как да избера пластичен хирург?

Най-важното нещо при избора на пластичен хирург е да сте сигурни, че лекарят е с призната специалност “пластична хирургия”. Най-лесният начин да проверите дали някой лекар е лицензиран, е да отидете на www.bulapras.org. Бъдете сигурни, че сте проверили каква е признатата им специалност. Пластичният хирург трябва да може да отговори на Вашите въпроси и да изглежда уверен в това, да Ви информира за всички възможни рискове и усложнения. Доц. д-р Заякова д.м. е редовен член на BULAPRAS www.bulapras.org.

Каква информация трябва да предоставите на пластичния хирург ?

Кажете на Вашия лекар:

  • за алергии към лекарства, храни, метали и др.ако имате такива
  • за всички лекарства, които пиете
  • за предходни пластични операции, ако имате такива
  • по колко цигари пушите дневно
  • за всички заболявания, които имате

Запазване на час в МЦ „Камий-Д“
Консултаците в МЦ „Камий-Д“ се провеждат след прадварително запазен час. Това може да стане на телефон 0888847611 или чрез формата за контакти в сайта www.kameeplastic.com.

Провеждане на консултация
Консултациите в МЦ „Камий-Д“ се провеждат от доц. д-р Заякова д.м. с предварително запазен час. В книгата за посещения се записват имена , възраст и местоживеене на пациента. По време на консулт се коментират желанията на пациента, неговите очквания и възможностите пластичната хирургия да отговори на тях. На пациента се разясняват възможните рискове и усложнения след операция. Правят се измервания, ако е необходимо. След уточняване на техниката, която ще се използва и точната оперативна намеса се пристъпва към разясняване на начина за запазване на дата за операция.
Ако лицето, запазило час за консулт е непълнолетно, то трябва да бъде придружено от поне един родител/ настойник.

Разясняване на пациента на начина за запазване на дата за операция
Операциите в МЦ „Камий-Д“ се провеждат в операционната зала на Клиниката. Оператор е доц. д-р Заякова д.м. Операционният екип се определя от доц. д-р Заяков д.м., в зависимост от вида на анестезията и спецификата на операцията.
Ако е постигната яснота относно операцията и пациентът желае да се подложи на операция, то същият следва да заплати капаро за запазване на дата. Капаро се превежда по банков път- за целта се предоставя фирмената сметка. Капарото е в размер на 10 % от операцията. За импланти се заплаща 50 % авансово. След уточняване на свободна и възможна дата за операция, пациентът превежда необходимата сума по банков път и своевременно изпраща копие от платежното нареждане на e- mail kameeplastic@abv.bg, за да бъде потвърдена и запазена уговорената дата. Доплащането се извършва при постъпване за операция на място в Клиниката, в брой или по банков път 2-3 дни преди операцията /в този случай пациентът трябва да представи платежно нареждане за внесената сума/. Внесено капаро за операция не се възстановява, ако операцията не се състои по вина на пациента- неявяване в уговорения ден или промяна в решението му. Авансовата сума се възстановява в случай на медицински противопоказания, при риск за живота и здравето на човека. В случай, че се налага отлагане на операцията и пациентът е уведомил Клиниката за това своевременно, внесеното капаро може да се използва до края на настоящата календарна година за уговорената операция или друга манипулация по избор.
Пациентът е длъжен коректно и подробно да запознае екипа на МЦ „Камий“ със заболявания – минали и настоящи, здравословни проблеми, алергии и всяка информация, която може да е от значение при оперативна намеса.
На пациента се назначават изследвани според здравословното му състояние, вида на анестезията и спецификата на операцията. Исканите изследвания и срокове за предоставяне на резултатите се предоставят в писмен вид.
В писмен вид се дават на пациента Указания за предоперативен режим, посочват се дата и час на прием.

Цените в МЦ „Камий-Д“ са в български лева , обявени в ценоразпис и в сайта на клиниката и могат да бъдат коригирани единствено от Управителя.
Проведената консултация не ангажира по никакъв начин пациента с Клиниката.
Проведеният консулт се заплаща от пациента в брой, на място в Клиниката, за което му се издава фискален касов бон.
Ако се налага втора консултация, с цел капариране и уточняване на дата, тя не се заплаща. Ако пациентът запази час за втори консулт, по време на който ще се обсъждат същите подробности, техника, избор на импланти, които са коментирани на първата консултация, то пациентът заплаща и втория консулт.

Преди операцията
Пет дни преди операцията пациентът е длъжен да предостави резултатите от назначените му изследвания. Запазва се час по телефона за консулт с анестезиолог. Носите оригиналите на всички изследвания. Консултът се заплаща по ценоразпис на Клиниката в брой. Ако лекуващият лекар или анестезиологът преценят, могат да бъдат назначени допълнителни консулти със специалист и/ или изследвания.

 

Десет дни преди операция се спира приема на антикуагуланти /противосъсирващи лекарствени средства/ и противозачатъчни.
В деня на операцията
Пациентът трябва да се яви за операция в добро здравословно състояние, с оригиналите на всички назначени изследвания и документи за извършено плащане. Пациентът постъпва без скъпи бижута и аксесоари, грим и лак за нокти. Ако операцията е ще бъде извършена под обща анестезия, пациентът не трябва да приема храна и течности 6 часа преди операцията. В деня на операция дамите не трябва да са в месечен цикъл.
Пациентът трябва да предостави валиден документ за самоличност.
Ако лицето няма навършени 18 години, задължително се придружава от двамата родители. Ако един от родителите отсъства, трябва да се представи нотариално заверено съгласие детето да бъде подложено на операция в МЦ „Камий-Д“.
Доплаща се сумата за операция и лицето се настанява в болнична стая.
Придружители не се допускат, освен при деца, с изричното разрешение на Управителя.

Попълване на документи
На всеки пациент се създава досие, в което се отразяват неговите данни, час на постъпване и изписване, операционен екип, назначения и изследвания след операцията. Прилагат се медицинските изследвания.
Попълването на документи от пациента става преди операцията. Чрез информирано съгласие се предоставя от страна на Клиниката в писмен вид информация, касаеща пациента, възможните усложнения и рискове. Целта е пациента да направи информиран и доброволен избор, както и да даде своето съгласие за операцията в писмен вид.
Формулярите съдържат въпроси за здравословното състояние на пациента. Той се задължава да попълва коректно, подробно и изчерпателно нужната информация. Въпросите са зададени просто, ясно и недвусмислено.
Ако операцията е за поставяне на гръдни импланти, те се разпечатват в присъствието на пациента в болничната стая преди започване на операцията.
При настаняване в болничната стая на пациента се предлагат еднократен халат и чехли.
В болничната стая се провеждат последни уточнения и разяснения с пациента от доц. д-р Заякова д.м. ,във връзка с операцията. Хирургът очертава зоните, върху които ще работи. Прави снимки на зоната за операция.
Консулт с анестезиолог при обща анестезия преди операцията.
Анестезиологът провежда разговор с пациента, преглежда медицинските изследвания и задава уточнващи въпроси.
От медицинската сестра се правят проби за чувствителност към антибиотици. Поставя се абокат и се съпровожда пациента до операционната зала.
Операциите се извършват в стерилна среда, не се допускат наблюдатели.

След операция и извеждане от упойка пациентът се връща в болничната стая. Там се полагат нужните грижи за него от дежурната сестра.
Ако операцията е извършена под локална анестезия, пациентът може да напусне Клиниката след най- малко един час наблюдение.

Изписването на пациента става след визитация от доц. д-р Заякова д.м. И ако по нейно осмотрение състоянието на пациента позволява да бъде изписан. Изписването става в 8ч. сутринта. При изписване на пациента се предоставят епикриза, следоперативни указания за режим, час за първа превръзка, рецепта с нужните медикаменти за домашен прием, паспорти на импланти при имплантация на протези.
Пациентът се задължава да спазва стриктно следоперативните указания и наставления, да се явява редовно на превръзки.

Превръзки след операция
Превръзките се извършват от доц. д-р Заякова д.м. Тя проследява следоперативното възстановяване и следи за ранни усложнения. За явяането си на превръзка, пациента се подписва. Доц. д-р Заякова д.м. описва следоперативното състояние.

Контролни прегледи
Редовното явяване на контролни прегледи е препоръчително. Те се провеждат месец, 3 месеца, 6 месеца, 12 месеца след операция, след това веднъж годишно. Ако операцията е на гърди се прави ехография веднъж годишно от пациента и се предоставя при явяването на контролен преглед. В случай, че пациентът няма възможност да спази точния период за контролен преглд, то той се явява в Клиниката при първа възможност. В цената на операцията са включени контролните прлегледи до първата година от операцията. След изтичането на 1 година контролните прегледи се заплащат като консултация.

 

Това е общ преглед на работата с пациенти в Медицински център „Камий-Д“. Медицинският център и Управителя си запазват правото да реагират и подходят индивидуално към всеки един случай, тъй като това се налага от спецификата на работа и е с оглед опазването на живота и здравето на хората.